Com s'identifica?

No sempre podrem identificar fàcilment l'origen dels productes ni d'altres particularitats. Per això existeixen certificacions per tal de garantir alguna qualitat o característica del producte. Aquestes etiquetes venen recolzades per algun organisme que les certifica.

Cal tenir en compte però que no tots els productors certifiquen els seus productes, això no vol dir que no treballin sota determinades condicions de qualitat sinó que per saber com treballen els hi haurem de demanar. Aquesta informació tant difícil d'obtenir a vegades es simplifica en el cas del producte local, ja que tenim un tracte més directe amb el productor. A vegades també es dona el cas que no sempre es disposa d'una etiqueta per certificar la teva manera de treballar (aquest seria el cas d'agricultures menys habituals com l'agricultura biodinàmica, natural, permacultura, etc).En aquest apartat trobarem algunes de les etiquetes que trobem en els productes que consumim:

REFERENT AL TIPUS DE PRODUCCIÓ:


REFERENT A LA COMERCIALITZACIÓ: